Menu Đóng

Đòn xiên quân

Xiên là một tình huống ngược với ghim khi quân có giá trị cao hơn đang bị tấn công và nó lại đứng trước quân ít giá trị. Hãy xem thế cờ minh họa dưới đây.

Hình 1:  tới lượt đen đi, hậu đen đang bị xiên bởi tượng trắng. Để tránh mất hậu, đen phải chạy hậu. Sau đó, tượng trắng ăn xe.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Bài tập 21-1: Đòn xiên quân

Trong các thế cờ sau, tới lượt trắng đi. Hãy thực hiện đòn xiên vua và ăn quân. Vẽ mũi tên minh họa nước đi .

1.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

2.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

3.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

4.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

5.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

6.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

7.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

8.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

9.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

10.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

11.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Đáp án 21-1: Đòn xiên quân

1.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

2.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

3.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

4.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

5.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

6.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

7.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

8.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

9.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

10.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

11.

Học cờ vua online | Hướng dẫn chơi cờ vua dành cho trẻ em - thiếu nhi

Đăng ký học, tham gia và thi đấu Cờ Vua  

Xem thêm: